Algemene Voorwaarden

Definities

Licentieafnemer: De partij die een licentie verkrijgt voor het gebruik van de VR/AR games van Galaxy Games.
Software: De VR/AR games die door Galaxy Games worden geleverd.
1. Licentie

1.1 Galaxy Games verleent aan de Licentieafnemer een niet-exclusief recht om de Software te gebruiken.
1.2 De licentie kan worden verkregen op basis van ‘pay per play’ voor €30 of als jaarlicentie, afhankelijk van het aantal brillen.
1.3 Bij een jaarlicentie mag de Software gedurende de licentieperiode onbeperkt worden gebruikt.
2. Aansprakelijkheid

2.1 Galaxy Games is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de Software.
2.2 De Licentieafnemer vrijwaart Galaxy Games tegen claims van derden die verband houden met het gebruik van de Software.
3. Technische Ondersteuning & Updates

3.1 Galaxy Games verleent technische ondersteuning voor de Software aan Licentieafnemers.
3.2 Galaxy Games zal licentieafnemers informeren over updates of wijzigingen aan de Software.
4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen voor ‘pay per play’ licenties worden direct voldaan via de webshop van Galaxy Games.
4.2 Bij een jaarlicentie wordt een factuur verzonden aan de Licentieafnemer, die binnen 30 dagen voldaan dient te worden.
5. Beëindiging van de Licentie

5.1 De Licentieafnemer kan de jaarlicentie beëindigen met een opzegtermijn van een maand.
5.2 Bij niet-tijdige betaling behoudt Galaxy Games zich het recht voor om de licentie te beëindigen.
6. Intellectuele Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Software blijven eigendom van Galaxy Games.
6.2 De Licentieafnemer mag de Software niet kopiëren, wijzigen, reverse engineeren, of anderszins aanpassen.
7. Hardwarevereisten

7.1 De Software is geoptimaliseerd voor Pico en Oculus apparaten. Galaxy Games is niet verantwoordelijk voor prestatieproblemen op andere apparaten.
8. Gegevensbescherming

8.1 Galaxy Games verzamelt geen persoonlijke gebruikersgegevens via de Software.
9. Geschillen

9.1 Bij geschillen streven beide partijen ernaar deze in onderling overleg op te lossen.
9.2 Indien nodig, worden geschillen voorgelegd aan een bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Galaxy Games.
10. Overig

10.1 Aanpassingen aan deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Galaxy Games en de Licentieafnemer.
10.2 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.